Interfejs: 

Akcesoria: 

Funkcjonalność: 
Najnowsza wersja: 

Opis

jest wielozadaniową aplikacją narzędziową, dedykowaną do nowej generacji inteligentnych sterowników polowych. Umożliwia tworzenie własnej logiki użytkownika dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta i obiektu. Profile logiki projektowane są na podstawie zaimplementowanych w danym urządzeniu algorytmów zabezpieczeń, automatyk, układów kontroli i sterowania oraz bloków funkcyjnych typu: bramki logiczne, przerzutniki, multipleksery, timery, komparatory, rejestry, wejścia i wyjścia analogowo-cyfrowe.  Równolegle do logiki użytkownik można zaprojektować widok pola, wprowadzić nastawy dla dowolnego banku nastaw, przyporządkować opisy diod edytowalnych, zmodyfikować teksty edytowalne (np.: nazwy zabezpieczeń technologicznych) oraz konfigurować użytkowników i ich prawa dostępu do zarządzania sterownikiem polowym.

stanowi podstawowe narzędzie do zarządzania inteligentnymi sterownikami polowymi,  między innymi: konfiguracji, modyfikacji nastaw, wizualizacji danych, reprogramowania, sterowania dostępnymi łącznikami, personalizacji wyglądu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, możliwa jest szybka i wygodna edycja funkcjonalności  sterownika polowego.

jest darmową aplikacją działającą pod systemem Windows, którą można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl. Wprowadzanie nowych rozwiązań do sterowników polowych powoduje ciągły rozwój aplikacji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi aktualizacji użytkownik może  w łatwy sposób pobrać aktualną wersję aplikacji lub uzupełnić bazę obsługiwanych urządzeń o nowe wersje oraz aktualizować oprogramowanie posiadanych urządzeń. Automatyczna konwersja schematów pozwala na przenoszenie opracowanych profili między różnymi typami sterowników polowych.

może pracować z interfejsem w języku polskim, angielskim lub rosyjski w trybie:
 • offline – bez urządzenia, dzięki czemu możliwe jest wcześniejsze przygotowania profilu z logiką działania pola rozdzielczego oraz nastaw  zabezpieczeń i automatyk, co pozwala na zminimalizowanie czasu pracy w terenie,
 • online - z podłączonym urządzeniem – ciągły monitoring pracy urządzenia oraz jego konfiguracja.
Automatyczny system identyfikacji urządzeń pozwala w szybki i łatwy sposób nawiązania łączności z urządzeniem oraz jego konfigurację. W trybie online możliwy jest między innymi odczyt: pomiarów, dziennika, liczników zdarzeń, stanów rejestrowanych w urządzeniu, rejestratorów zakłóceń i kryterialnego, analizatora jakości energii, diagnostyki wyłącznika oraz parametrów serwisowych.

jest bezpieczną aplikacją za pomocą której użytkownik może archiwizować wyniki swoich prac na bezpiecznym serwerze ITR i mieć zawsze do nich dostęp z każdego miejsca na ziemi.


Prezentacja wybranych funkcjonalności



Pobierz plik wideo [65 MB]


ELF 2

 w nowej wersji został rozszerzony o:
 • Symulator
 • wizualizację graficzną rejestratorów zakłóceń i kryterialnego,
 • odczyt i przeglądanie wykresów zapisanych w formacie COMTRADE,
 • wysyłanie i ściąganie profilów do/z repozytorium online,
 • odświeżony interfejs użytkownika, wprowadzone nowe ikony,
 • aktualizację licencji przez Internet,
 • nową formę graficzną plików Pomocy,
 • dodatkową obsługę 3 nowych typów oraz 42 modeli sterowników polowych.

Symulator

Symulator funkcji logicznych z możliwością wczytywania własnych przebiegów cyfrowych i analogowych oraz przeprowadzania pomiarów na wykresach







Funkcjonalność

Logika
Zakładka służy do projektowania logiki działania sterownika na podstawie zaimplementowanych w nim algorytmów: zabezpieczeń, automatyk, układów kontroli i sterowania oraz bloków funkcyjnych typu: bramki logiczne, przerzutniki, multipleksery, timery, komparatory, rejestry, wejścia i wyjścia analogowo-cyfrowe.

Symulator
Aplikacja pozwala na przeprowadzenie symulacji działania zaprojektowanej logiki oraz obserwowania dowolnych sygnałów analogowo - cyfrowych znajdujących się na schemacie profilu. Do wymuszenia sygnałów wejściowych i wartości pomiarowych można wykorzystać dane zapisane w rejestratorze zakłóceń lub kryterialnym.

Widok Pola
Zakładka służy do edytowania synoptyki pola, która będzie widoczny w urządzeniu.

Teksty
Zakładka umożliwia podgląd i modyfikację tekstów edytowalnych występujących w urządzeniu.

Nastawy
Zakładka pozwala na podgląd i edycję parametrów nastaw: nominałów, zabezpieczeń i automatyk dla wszystkich zestawów nastaw.

Wybrane Liczniki
Zakładka służy do wybrania liczników zdarzeń widocznych w menu „Liczniki zdarzeń” w urządzeniu.

Wybrane Pomiary
Zakładka służy do wybrania pomiarów widocznych w menu „Pomiary” w urządzeniu.

Wybrane Rejestry MODBUS
Zakładka pozwala na mapowanie dowolnych rejestrów przestrzeni MODBUS na pewien niezmienny obszar pamięci, co ułatwia dopasowanie do systemu SCADA.

Konfiguracja
Zakładka zawiera informacje o ustawieniach portów komunikacyjnych, interfejsu użytkownika i parametrach pracy urządzenia.

Serwis
Zakładka pozwala na wyświetlanie informacji serwisowych dostępnych dla użytkowników z uprawnieniami serwisowymi

Dziennik
Zakładka pozwala na wyświetlanie zdarzeń odczytanych z urządzenia oraz zapisanie ich w pliku raportu.

Liczniki
Zakładka pozwala wyświetlienie liczników zdarzeń urządzenia.

Stany
Zakładka pozwala wyświetlić stany: pobudzeń, alarmów, blokad, otwarć wyłącznika, rejestrów systemowych, itp.

Pomiary
Zakładka umożliwia podgląd wszystkich pomiarów realizowanych w urządzeniu.

Rejestr Algorytmów
Zakładka pozwala na wyświetlanie rejestru stanu pracy algorytmu.

Manager Użytkowników
Zakładka umożliwia podgląd i edycję parametrów związanych z użytkownikami obsługującymi urządzenie.

Rejestrator Zakłóceń
Zakładka służy do wyświetlenia (liczbowo i graficznie) informacji pochodzących z rejestratora zakłóceń.

Rejestrator Kryterialny
Zakładka służy do wyświetlenia (liczbowo i graficznie) informacji pochodzących z rejestratora kryterialnego.

Analizator Jakości
Zakładka służy do podglądu wskaźników jakości energii elektrycznej w formie liczbowej i graficznej.

Dziennik Systemowy
Zakładka służy do wyświetlenia informacji o ostatnio zalogowanych użytkownikach, zmianach parametrów nastaw, wydawaniu poleceń sterujących, itp.

Diagnostyka Wyłącznika
Zakładka służy do podglądu i edycji danych pochodzących z aplikacji diagnostyki wyłącznika (CBD). Manager Użytkowników

Komunikacja
Okno umożliwia konfigurację portów komunikacyjnych w urządzeniu.

Konfiguracja
Okno służy do konfiguracji parametrów aplikacji ELF.

Urządzenie
Okno pozwala na zarządzanie urządzeniem: profilami / slotam, zestawami nastaw, trybem pracy, zegarem systemowym, itp.

Użytkownicy
Okno pozwala na zarządzanie użytkownikami w urządzeniu oraz na zdalne logowanie.

CANBUS
Okno służy do konfiguracji protokołu CANBUS

Licencje

może być uruchomiony z licencją:
 • Użytkownik – służy do konfiguracji nastaw pracy sterownika,
 • Serwiswymagany klucz sprzętowy - pozwala na edycję / projektowanie i zarządzanie logiką użytkownika (profilami), odczyt i ustawianie parametrów serwisowych oraz reprogramowanie urządzeń. 
 • Symulatorwymagany klucz sprzętowy - pozwala na symulowanie projektowanych logik użytkownika (wymaga licencji "serwis")
Odbycie szkolenia dla serwisu z projektowania logiki użytkownika z wykorzystaniem aplikacji ELF zapewnia wszechstronne wsparcie techniczne przez ITR dotyczące projektowanych przez użytkowników profili.


Tabela. Funkcjonalność oprogramowanie ELF dla różnych licencji
Funkcjonalność

Licencje

Użytkownik
Serwis
Symulator
Profil:
Logika - projektowanie logiki użytkownika (profil)
P
E E
Widok pola - projektowanie i edycja (synoptyki) pola
P E E
Nastawy
E E E
Teksty
E E E
Wybrane Liczniki Zdarzeń
E E E
Wybrane Pomiary
E
E E
Wybrane Rejestry MODBUS
E E E
Symulator


V
Nadzór:

Konfiguracja
V V V
Serwis

V V
Dziennik
V
V
V
Liczniki
V V V
Stany
V V V
Pomiary
V V V
Manager Użytkowników
V V V
Rejestry Algorytmów
V V V
Diagnostyka:

SC - Samokontrola
V
V V
PAT - Test Zabezpieczeń i Automatyk
V V V
HVT - Test Wysokim Napięciem
V
V
V
Symulacja Działania Zabezpieczeń
V
V
V
DOC - Kontrola Działania Urządzenia
V V V
AT - Autotestowanie
V V V
CBD - Diagnostyka Wyłącznika
V V V
Rozszerzenia:

DAR - Rejestrator Zakłóceń
V V V
CDAR - Rejestrator Kryterialny
V V V
PQA - Analizator Jakości Energii
V V V
AI >>> - Autonomiczne Niezależne Zabezpieczenie Nadprądowe
V V V
SLOG - Dziennik Systemowy
V
V
V
Pozostała funkcjonalność:

Reprogramowanie urządzenia

V
V
Automatyczne logowanie na konto serwisowe w urządzeniu

V
V
Legenda: P - podgląd; E - edycja;

Do pobrania