Profil:
Nadzór:
Rozszerzenia:
Diagnostyka:


Autotesty:
Profil

Logika
Funkcjonalność służy do edycji logiki działania urządzenia, wykorzystuje: zabezpieczenia, automatyki, bramki logiczne, komparatory, timery, przerzutniki, rejestry, bloki zdarzeń, itp.

Symulator
Funkcjonalność służy do przeprowadzenie symulacji działania zaprojektowanej logiki oraz podgląd sygnałów analogowo - cyfrowych znajdujących się na schemacie profilu. Do wymuszenia sygnałów wejściowych i wartości pomiarowych można wykorzystać dane zapisane w formacie COMTRADE.

Widok Pola
Funkcjonalność służy do edytowania widoku/synoptyki pola.

Diody swobodnie programowalne
Funkcjonalność służy do edycji diod: wybór funkcji jaką mają sygnalizować, kolejność wyświetlania, opis, kolor,oraz tryb świecenia.

Nastawy
Funkcjonalność służy do podglądu i edycji parametrów: nominałów, zabezpieczeń, automatyk, układów kontroli i sterowania, autotestowania, które są pogrupowane w zestawy nastaw.

Teksty
Funkcjonalność służy do podglądu tekstów zdefiniowanych w urządzeniu w obsługiwanych językach oraz do zmiany tekstów edytowalnych.

Wybrane Liczniki Zdarzeń
Funkcjonalność służąca do konfiguracji okna Wybrane Liczniki Zdarzeń.

Wybrane Pomiary
Funkcjonalność służąca do konfiguracji okna Wybrane Pomiary.

Wybrane Rejestry MODBUS
Funkcjonalność służy do mapowanie rejestrów MODBUS.

Sterowanie
Funkcjonalność służąca do lokalnego i zdalnego sterowania łącznikami, kasowania sygnalizacji, wykonywania poleceń użytkownika.

Częstotliwość sieci
Urządzenie może współpracować z sieciami o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.

Nadzór

Konfiguracja
Funkcjonalność służy do podglądu i edycji parametrów konfiguracyjnych urządzenia, m.in.: trybu pracy, sterowania lokalne/zdalne, zegara systemowego, zestawu nastaw, portów komunikacyjnych, interfejsu użytkownika.

Dziennik
Funkcjonalność służy do podglądu zarejestrowanych w urządzeniu zdarzeń. Zdarzenia są rejestrowane z znacznikiem czasu o rozdzielczości 1ms. Mogą posiadać do 5 parametrów. Zdarzenia można wyświetlać w formie skróconej lub pełnej oraz filtrować według ich typów.

Tabela. Typy zdarzeń
Symbol
Typ zdarzenia

Normalne

Pobudzenie

Odwzbudzenie

Alarm

Wyłączenie

Blokada

Zadziałanie


Liczniki zdarzeń
Każde zdarzenie zdefiniowane w urządzeniu posiada 16-bitowy licznik. Funkcjonalność służy do podglądu ich wartości w oknie Liczniki Zdarzeń.

Stany
Funkcjonalność służy do podglądu stanów: systemowych, wejść i wyjść cyfrowych, diod sygnalizacyjnych, komunikacyjnych, informacji o logowaniu użytkowników.

Pomiary
Funkcjonalność służy do podglądu pomiarów wraz z ich statusem.

Tabela. Status pomiarów
Symbol
Flaga pomiaru

Niedostępny

Niepewny

Poniżej zakresu

Powyżej zakresu
Nieskończoność

Manager użytkowników (UM)
Funkcjonalność kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia. Dostęp do funkcji jest nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu hasła.

Rejestry algorytmów
Funkcjonalność służy do podglądu w formie tekstowej i graficznej stanu pracy algorytmów, np: zabezpieczeń, automatyk, łączników.

Serwis
Funkcjonalność służy do:

 • podglądu wartości wykorzystywanych przez mechanizm Samokontroli (SC),
 • podglądu i edycji parametrów dostępnych dla użytkowników z uprawnieniami serwisowymi, np.: współczynników kalibracyjnych, wartości diagnostycznych, parametrów działąnia portów komunikacyjnych.

Rozszerzenia

Autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe (AI >>>)
Niezależny układ do ochrony obiektów przed skutkami zwarć w sytuacji braku napięcia zasilania urządzenia. Energia do zasilania pobierana jest z przekładników prądowych. AI >>> wspólpracuje z niskonapięciowym układem wybijakowym, co zapewnia otwarcie łącznika przy braku napięcia zasilania w obwodzie sterowania wyłącznikiem. Funkcjonalność dodatkowo kontroluje prąd graniczny łącznika po przekroczeniu, którego wysyłany jest sygnał na otwarcie wyłącznika w polu nadrzędnym.

Rejestrator zakłóceń (DAR - Digital and Analog Recorder)
Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 2kHz.

Rejestrator kryterialny (CDAR - Criterial Digital and Analog Recorder)
Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 50Hz.

Analizator jakości energii (PQA - Power Quality Analyzer)
Funkcjonalność służy do oceny jakości energii zgodnie z normami PN EN 50160:2002, PN EN 61000-4-7 i PN EN 61000-4-30.

Dziennik systemowy (SLOG - System Log)
Funkcjonalność służy do przechowywania informacji ze znacznikiem daty i czasu dotyczących ostatniej operacji, np.: logowania, zmiany nastaw, kasowania sygnalizacji, poleceń sterujących.

Podtrzymanie bateryjne (UPS - Uninterruptible Power Supply)
Układ UPS zapewnia podtrzymanie pełnej funkcjonalności urządzenia od zaniku napięcia przez 60s. W przypadku odłączenia podświetlenia wyświetlacza czas ten wydłuża się do 200s.

Redundantne zasilanie (RPS - Redundant Power Supply)
Rozwiązanie pozwalające na instalowanie dodatkowego niezależnego zasilacza, tworząc system redundantnego zasilania.

Diagnostyka

Samokontrola (SC - Self Check)
W przypadku wykrycia uszkodzenia, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji rozdzielnicy, następuję przerwanie pracy urządzenia, rozwarcie styków przekaźnika AL, włączenie sygnalizacji optycznej na płycie czołowej. Samokontrola obejmuje:
 • napięcia: zasilania, referencyjne i baterii,
 • pamięć: programu i danych,
 • poprawność wewnętrznej komunikacji pomiędzy modułami,
 • współczynniki kalibracyjne torów pomiarowych,
 • nastawy urządzenia.

Kontrola działania urządzenia (DOC - Device Operation Check)
Mechanizm pozwala na wykonanie operacji sprawdzenia poprawności działania urządzenia bez konieczności jego demontażu.

Manualne sprawdzenie algorytmów (MAC - Manual Algorithm Check)
Mechanizm symuluje wartości pomiarowe i pozwala na sprawdzenie poprawności działania algorytmu.

Diagnostyka wyłącznika (CBD - Circuit Breaker Diagnostic)
Mechanizm służy do wyznaczania krytycznych parametrów wyłącznika/stycznika w trakcie jego eksploatacji.
Analizowane są:
 • liczba otwarć łącznika,
 • liczba otwarć łącznika z powodu zadziałania zabezpieczenia nadprądowego,
 • średni czas otwarcia z ostatnich 10 cykli,
 • maksymalny czas otwarcia z ostatnich 10 cykli,
 • ΣI [kA] - skumulowany prąd w momencie zainicjowania operacji otwórz dla każdej z faz.

Autotesty

Test prądu skumulowanego (CCT - Cumulated Current Test) - mechanizm kontrolujący wartość prądu skumulowanego dla każdej z faz.

Test sterowania wyłacznikiem (CBCT - Circuit Breaker Control Test) - mechanizm sprawdzający ciągłość obwodów sterownaia cewkami i napięcie pomocnicze

Test obwodów sterowania iskrobezpiecznego (ISCT - Intrinsic Safety Control Test) - mechanizm sprawdzania poprawności dołączonego obwodu zewnętrznego, kontrolujący m.in. zwarcie i rozwarcie zacisków obwodu

Test obwodów ciągłości uziemienia (ECT - Earthing Continuity Test) - mechanizm sprawdzania poprawności dołączonego obwodu zewnętrznego, kontrolujący m.in. zwarcie i rozwarcie zacisków obwodu

Test wysokim napięciem (HVT - High Voltage Test) - mechanizm do kontroli stanu izolacji kabla wysokim napięciem przed załączeniem.

Test zabezpieczeń i automatyk (PAT - Protections and Automatics Test) - mechanizm sprawdzania poprawności działania zabezpieczeń i automatyk z wykorzystaniem zewnętrznych układów testujących.