System Lokalizacji i Izolacji miejsca Zwarcia

System Inspekcji Przyrostów Temperatury

System Prosument Eco Smart

System Inteligentnego Sterowania Stacją elektroenergetyczną

CFI

System CFI( Current Fault Detection & Isolation) jestprzeznaczony do lokalizacjii izolacji miejsca wystąpienia zwarć i doziemień w linii SN.
System CFI:
• realizuje algorytmy monitorowania, zabezpieczeń i sterowania zgodnie z zaprojektowaną logiką działania;
• steruje łącznikami stacji węzłowej;
• m ierzy wartości wielkości elektrycznych (prądów i napięć) w stacji węzłowej;
• współpracuje z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR;
• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;
• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub GIT SEM;
• wyposażony jest w łącza komunikacyjne: GSM, ETHERNET, RS-232, RS-485/422, USB;
• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS-RTU.

Moduł centralny SEM CXX
Moduły wejść/ wyjść binarnych SEM BXX
Moduły wejść pomiarowych SEM EXX
Temperatura pracy zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -20˚C ... +60˚C
Temperatura otoczenia zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -30˚C ... +70˚C
Zasilanie DC 24 V
Sposób montażu szyna DIN

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-1 lub UPS 24-2.
Centralnym elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki
użytkownika PLC. System współpracuje z:
• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,
• SEM Exx - pomiar prądów i napięć.Schemat połączeń

GIT

System IPT (GIT -Growth Inspection of Temperature) został zaprojektowany z myślą
o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze przyrostów temperatury z rozproszonychobiektów w szczególności na:
mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,
• przepustach, izolatorach i stykach aparatury łączeniowej,
• dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,
• odbiornikach i generatorach energii elektrycznej,
• dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.
System IPT:
• realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;
• mierzy w zakresie -20˚C ... +350˚C, z częstotliwością ok. 1Hz;
• odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;
• może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku zasilania rozdzielnicy;
• współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które nie wymagają przepływu prądów operacyjnych;
• realizuje dowolnie zaprojektowaną logikę działania przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF;
• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;
• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub PVE SEM;
• wyposażony jest w łącza: GSM, ETHERNET, WiFi, RS-232, RS-485/422, USB,CANBUS;
• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS-RTU.

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-1 lub UPS 24-2.
Centralnym elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika.
Do niego dołączone są moduły SEM T51 i SEM T52 współpracujące z czujnikami temperatury typu AS T-01, AS T-02, AS T-03 i AS T-04.
System może być dodatkowo wyposażonyw moduły:
• SEM Axx - pomiar prądów fazowych,
• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,
• SEM Dxx - wejścia analogowe i optyczne,
• SEM Exx - pomiar prądów i napięćoraz obsługa wejść i wyjść binarnych
• PANx - panele HMI

Moduł centralny SEM CXX
Moduły wejść/ wyjść binarnych SEM BXX
Moduły wejść pomiarowych SEM EXX
Temperatura pracy zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -20˚C ... +60˚C
Temperatura otoczenia zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -30˚C ... +70˚C
Zasilanie DC 24 V
Sposób montażu szyna DIN


Schemat połączeń

PES

System PES (Prosument Eco Smart) przeznaczony jest do kontroli i zarządzania energią na poziomie odbiorcy końcowego korzystającego z wielu źródeł energii zarówno tradycyjnych jak i odnawialnych (OŹE). System dodatkowo pełni rolę integratora inteligentnego budynku.

System PES:
• realizuje algorytmy monitorowania, zarządzenia i sterowania zgodnie z zaprojektowaną logiką działania;
• archiwizuje dane pobierane z czujników i przetworników;
• generuje raporty zużycia energii z podziałem na źródła dostaw;
• analizuje zebrane dane;
• przy pomocy mobilnej aplikacji zarządza budynkiem:
OŚWIETLENIE - Steruj oświetleniem z uwzględnieniem różnych profili np. pór roku, dnia, urlop.
ŻALUZJE - Konfiguracja systemu w zależności od temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, pracy klimatyzatora, oświetlenia.
WENTYLACJA - System wentylacji, klimatyzacji i filtracji powietrza .
TEMPERATURA - Nadzór i sterowanie temperaturą wewnątrz budynku.
WODA - Steruje dostępem do wody, nawadnianiem ogrodu z uwzględnieniem wody deszczowej.
• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;
• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub GIT SEM;
• wyposażony jest w łącza: GSM, ETHERNET, WiFi, RS-232, RS-485/422, USB, CANBUS;
• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS-RTU.

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-1 lub UPS 24-2. Centralnym elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika. System współpracuje z:
• SEM Axx - pomiar prądów fazowych,
• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,
• SEM Dxx - wejścia analogowe i optyczne,
• SEM Exx - pomiar prądów i napięć oraz obsługa wejść i wyjść binarnych,
• SEM Txx - cyfrowe wejścia optyczne,
• PANx - panele HMI.

Moduł centralny SEM CXX
Moduły wejść/ wyjść binarnych SEM BXX
Moduły wejść pomiarowych SEM EXX
Temperatura pracy zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -20˚C ... +60˚C
Temperatura otoczenia zgodnie ze specyfikacją modułów
typowo: -30˚C ... +70˚C
Zasilanie DC 24 V
Sposób montażu szyna DIN


Schemat połączeń

SSC

System SSC (Station Smart Control) przeznaczony jest do zarządzania inteligentnymi stacjami elektroenergetycznymi będącymi elementami sieci Smart Grid z uwzględnieniem zaprojektowanej przez użytkownika logiki działania. SSC integruje w sobie funkcjonalność telemechaniki stacyjnej, pomiary, algorytmy zabezpieczeń i automatyk stacyjnych oraz sterowanie aparaturą łączeniową z uwzględnieniem uprawnień i uwarunkowań technicznych procesu technologicznego.
Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-1 lub UPS 24-2. Centralnym elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika PLC. System może być wyposażony w moduły:
• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,
• SEM Exx - pomiar prądów i napięć,
• SEM SCxx – sterowanie i monitoring aparatów łączeniowych,
• PANx - panele HMI.

Moduł centralny najczęściej pełni funkcje sterownika telemechaniki, bramy komunikacyjnej z systemami nadzoru oraz jednostki bazowej dla lokalnych paneli HMI. Za pośrednictwem panelu typu PAN 7 można monitorować pracę wszystkich elementów systemu, edytować ich konfigurację i zmieniać zaprojektowane logikę (profile pracy). System SSC może być w łatwy sposób integrowany z innymi systemami bazującymi na modułowym sterowniku SEM.
Moduł centralny najczęściej pełni funkcje sterownika telemechaniki, bramy komunikacyjnej z systemami nadzoru oraz jednostki bazowej dla lokalnych paneli HMI. Za pośrednictwem panelu typu PAN 7 można monitorować pracę wszystkich elementów systemu, edytować ich konfigurację i zmieniać zaprojektowane logikę (profile pracy). System SSC może być w łatwy sposób integrowany z innymi systemami bazującymi na modułowym sterowniku SEM.
SEM SCxx przeznaczony jest do monitorowania i sterowania aparatami łączeniowymi różnego typu, np.: wyłącznikami, stycznikami, rozłącznikami, uziemnikami. Moduł wyposażony jest w wzmocnione wyjścia binarne przekaźnikowo - półprzewodnikowe do bezpośredniego sterowania łącznikami o obciążalności 15 A oraz wyjście binarne przekaźnikowo - półprzewodnikowe o zmiennej polaryzacji o obciążalności 16 A. Moduł może pracować autonomicznie lub ze sterownikami do telemechaniki, np.: z modułami SEM Cxx tworząc skalowalne systemy zarządzania obiektami elektroenergetycznymi. Moduł komunikuje się z otoczeniem (systemami nadrzędnymi, oprogramowaniem narzędziowym, panelami HMI) łączami RS 485. Dzięki współpracy z aplikacją ELF można w pełni zaprogramować sposób działania, w tym:
• tryb monitorowania i zgłaszania alarmów dotyczący kontroli stanu aparatu łączeniowego,
• sposób zmiany trybu sterowania: Brak, Lokalnie lub Zdalnie,
• cykl sterowania na Zamknij i Otwórz z uwzględnieniem trybu sterowania,
• mechanizm zdalnego i lokalnego odblokowania łącznika w przypadku jego zacięcia w stanie nieustalonym (blokada aparatu łączeniowego) po nieudanym cyklu sterowania,
• wymuszenie testowego trybu pracy.
SEM SCxx współpracuje z odłączalnymi panelami HMI typu PAN 1 i PAN 2. Za ich pośrednictwem można wykonywać operacje łączeniowe,
zmieniać tryb sterowania, zmieniać parametry i tryb pracy modułu.


Schemat połączeń